Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Бакалавър

Е-поща Печат PDF

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ СЪВМЕСТНО С ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ – гр. ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 Г.

Образователно-квалификационната степен е „Бакалавър" и "Магистър"

• Съгласно ЕСНТК, възприета от МОН се определят най-малко 240 кредита за четири годишен период на обучение, за редовна задочна и дистанционна форма.


ОКС „БАКАЛАВЪР" СПЕЦИАЛНОСТИ:

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСИ

СЧЕТОВОДСТВО

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

»УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Mогат да кандидатстват български и чуждестранни граждани, завършили средно образование.

Няма възрастови ограничения.

ИЗПИТЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ФОРМАТА НА ТЕСТ ВКЛЮЧВАЩ, СЛЕДНИТЕ РАЗДЕЛИ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ И IQ.

Примерен тест можете да изтеглите тук» РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всички кандидат-студенти трябва да представят следните документи:

» Плик - молба

» Квитанция за платена такса за участие в приемен изпит

» Официален документ за завършено средно образование и документ за самоличност: оригинал и ксерокопие / при подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидат - студента/

Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение, като се подредят по реда на предпочитанието.

Плик-молбата се получава в учебен отдел, след заплатената такса за участие в приемния изпит.

Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, в определените срокове.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКИ ВЪПРОСИ:

2700 Благоевград

бул. „Васил Левски"№63

тел. 073/ 88 07 42; 0888 220 534

факс: 073/ 83 18 19

http//www.cembl.com

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 
“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
за учебната 2022/2023 година 

Срок за подаване на документи

Конкурсен изпит

Обявяване на резултати и класиране

Срок за записване

24.02.2022 г.

25.02.2022 г.

28.02.2022 г.

до 04.03.2022 г.

24.03.2022 г.

25.03.2022 г.

28.03.2022 г.

до 01.04.2022 г.

28.04.2022 г.

29.04.2022 г.

02.05.2022 г.

до 09.05.2022 г.

26.05.2022 г.

27.05.2022 г.

30.05.2022 г.

до 03.06.2022 г.

23.06.2022 г.

24.06.2022 г.

27.06.2022 г.

до 01.07.2022 г.

28.07.2022 г.

29.07.2022 г.

01.08.2022 г.

до 05.08.2022 г.

25.08.2022 г.

26.08.2022 г.

29.08.2022 г.

до 02.09.2022 г.

29.09.2022 г.

30.09.2022 г.

03.10.2022 г.

до 07.10.2022 г.

27.10.2022 г.

28.10.2022 г.

31.10.2022 г.

до 11.11.2022 г.Екип на ЦДОКандидат-студентите, завършили преди 2008 г., задължително полагат изпит - тест по "Общообразователна подготовка".

Изпитите започват от 9,00 часа и имат продължителност 1 час.

Залите за провеждането им се обявяват в деня преди изпита.

На изпита кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер на документите за кандидатстване. Съгласно указанията на МОМН матурата може да послужи за прием.

» БАЛООБРАЗУВАНЕ

Балът се образува по шестобална система като средно-аритметична оценка от следните три оценки:

1. Оценка от дипломата за средно образование по български език;

2. Оценка от дипломата за средно образование по избор: математика, физика, химия, български език, история, география и биология;

3. Оценка от изпитния тест (държавен зрелостен изпит).

» УЧЕБНИ ТАКСИ

Първоначалната семестриална такса се внася на касата на колежа преди записването, което е първо условие за записване на семестъра.

• Семестриалните такси се заплащат не по-късно от 15 дни преди започването на семестъра.

• Семестриалните графици се оповестяват на информационните табла на колежа и в интернет страницата.

»ЗАПИСВАНЕ

НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ СЕ ЗАПИСВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ

ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА

2. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ /ОРИГИНАЛ/

3. 6 БРОЯ СНИМКИ /ПАСПОРТЕН ФОРМАТ/

4. КОМПЛЕКТ ЗА ЗАПИСВАНЕ / ЗАКУПУВА СЕ ОТ КОЛЕЖА/

5. ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ РАЙОНЕН ПСИХИАТРИЧЕН ДИСПАНСЕР

Livechat