Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Финанси и банково дело

Е-поща Печат PDF

Наименование на специалността по учебен план:Финанси и банково дело

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Професионално направление: Икономика

Срок на обучение: 1/2 години

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ECTS кредити( общо за една учебна година) : Общо 60 ECTS кредита, 60 ЕCTS за година

Форма на дипломиране: Дипломна работа

Магистърската програма цели подготовката на високо квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формирането на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния финансов специалист. Обучението по финанси и банково дело формират се най-съвременни знания за банкиране, за организация на банковата дейност в условията на глобализация на банковата дейност. Специалистите реално придобиват способности за провеждане на ефективна фискална и монетарна политика, адекватна на съвременните условия. 

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Завършилите могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането; експерти във финансирането, социалното осигуряване, финансовия контрол и инвестирането; в държавни и международни финансови институции.

Livechat