Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Счетоводство

Е-поща Печат PDF

schetovodstvoСпециалност: СЧЕТОВОДСТО 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години/8 семестъра 

Форма на обучение: редовна, задочна, дистанционна

ЕCTS кредити(общо за една учебна година): Общо 240 ECTS кредита, 60 ECTS  за година

Форма на дипломиране: Държавен изпит

Очаквани резултати от обучението:

Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури. Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с основни познания и умения за: - текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в предприятията; - изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС.; - анализ на финансовото състояние на предприятията.

 Връзка с потребностите на пазара на труда:

Знанията на студентите от тази специалност дават широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративни сектори на икономиката на РБългария: търговски, производствени, бюджетни, банкови, застрахователни и пенсионносигурителни предприятия, както и предприятията осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органите на вътрешния контрол, Сметната палата, данъчна, митническа администрация и т.н. 

Livechat