Икономика и управление на агробизнеса

Печат

Икономика и управление на агробизнеса

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Наименование на квалификацията по диплома: МАГИСТЪР 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Срок на обучение: 

Форма на обучение: ЗАДОЧНА

Очаквани резултати от обучението: 

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със  знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса. Придобиват се способности за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса. 

Връзка с потребностите на пазара на труда: 

Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др. Например: