Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО"

26055647_531932340538765_8291384621098879978_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ И В ЗАСТРАХОВАНЕТО; ЕКСПЕРТИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ИНВЕСТИРАНЕТО; В ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ№63; 0888 220 534; 073 88 07 42

СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ"

fin

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ФИНАНСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ, БРОКЕРИ И ДИЛЪРИ, ДАНЪЧНИ ИНСПЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРИ И ДР. В ОБЛАСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, ЗАСТРАХОВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДР.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

Магистърска специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"!

21761625_484991221899544_356566416465460391_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МАГИСТРИ МОГАТ УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТОПАНСКИ И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОРИ КАТО: МЕНИДЖЪРИ ПО УЧР; СЪТРУДНИЦИ В ДЕПАРТАМЕНТИТЕ ПО УЧР; СПЕЦИАЛИСТИ В КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ; МЕНИДЖЪРИ НА ВСИЧКИ НИВА В ОРГАНИЗАЦИОННАТА ЙЕРАРХИЯ; РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЕКИПИ; ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧИТЕЛИ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И Т.Н.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ".

21034579_475071306224869_8284085678660616203_nДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО МЕНИДЖЪРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА HR ОТДЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ В ТАКИВА ЗВЕНА, КОНСУЛТАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КАДРИ, КАКТО В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ТАКА И В ЧАСТНИЯ БИЗНЕС.
ЗАПИШЕТЕ СЕ В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ВУАРР В БЛАГОЕВГРАД, бул. Васил Левски, 63

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

ad0152b-300-1МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПОДГОТВЯ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ИЗГРАДЕНО ПАЗАРНО МИСЛЕНЕ, СЪС  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ И КАЧЕСТВА, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА. ПРИДОБИВАТ СЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АГРОБИЗНЕС ПОЛИТИКА, АДЕКВАТНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ПРОТИЧАЩАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА. 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУТИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТТА НА МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОБСТВЕН БИЗНЕС-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДР. НАПРИМЕР:

- КОНСУЛТАНТИ В СФЕРАТА НА АГРОБИЗНЕСА;

- МЕНИДЖЪРИ НА ФЕРМИ, ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФИРМИ ЗА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;

- БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР;

- СПЕЦИАЛИСТИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЙОНИ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

- ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СУРОВИНИ И ХРАНИ.

Страница 10 от 20

Livechat